Schoolvisie

1. Leren op maat

Het leer- en opvoedingsproces moet zoveel als mogelijk aansluiten bij de leef- en leeromgeving van elk kind of leerlingengroep. Dit betekent dat heel wat activiteiten samen met de kinderen worden vastgelegd. Aangezien kinderen heel wat van elkaar leren, opteren wij voor heterogene groepen en klasoverstijgende activiteiten waarbij er gedifferentieerd wordt naar inhoud, niveau en tempo. Om de nodige continuïteit in het leef- en leergedrag van elk kind te waarborgen, maakt een kindvolgsysteem deel uit van het schoolgebeuren.

2. Handelend leren

Onze school opteert voor ‘het leren door doen’. Kleuters en leerlingen leren via actief waarnemen, exploreren en doelgericht handelen. Leerkracht en leerling zoeken samen naar ‘probleemsituaties’ die aansluiten bij hun belevingswereld. Vanuit deze probleemsituaties zoeken de kinderen naar de meest passende oplossingswijze om tot een correct eindresultaat te komen. Centraal hierbij staat het bevorderen van de zelfstandigheid van de kinderen.

3. Coöperatief leren

Coöperatief leren belicht de sociale dimensie van het leren. Het leren gebeurt door met elkaar samen te werken. In een dergelijke sfeer kunnen alle leerlingen met hun specifieke mogelijkheden en beperkingen een bijdrage leveren tot het goed functioneren van de groep en zullen zij samen betere resultaten voorleggen.

Op lange termijn leidt dit tot een grotere verdraagzaamheid en sociaal engagement. De klassfeer, de omgang met andere kinderen en de leerkracht, klasoverstijgende activiteiten, muzische vorming, extra-muros maken dergelijk leren mogelijk.

We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken, maar we kunnen ze wel allemaal laten schitteren.

4. Democratisch leren

Inspraak en overleg is in onze school heel belangrijk. Wij hechten voornamelijk belang aan de communicatie met ouders en leerlingen, maar ook de communicatie binnen het team is essentieel. Op klasniveau zal elke leerkracht permanente en spontane initiatieven nemen om de inspraak van de kinderen te waarborgen. Op schoolniveau wordt een kinderraad georganiseerd waar de kinderen de mogelijkheid krijgen om eigen elementen ter discussie te stellen. Ook ouders hebben echte inspraak! De ouders op klasniveau en de ouderraad op schoolniveau geven richting aan de school.

5. Muzisch leren

Een mens is meer dan kennis alleen. Kinderen van 21ste eeuw moeten naast een hoofd ook een groot hart hebben. Muzische vorming kan hieraan een specifieke inbreng geven. De muzische mens zal immers een combinatie maken van kennis, vaardigheden, omgaan met anderen zonder afbreuk te doen aan zijn eigenheid. De school opteert om in heterogene groepen het gevoelsleven op een creatieve wijze te uiten. Gevarieerde expressievormen waar leerlingen van verschillende leeftijden met elkaar samenwerken vormen het uitgangspunt. De musical vormt telkens de afsluiting van een tweejaarlijkse cyclus van expressie en creativiteit.

6. Geïntegreerd leren

Geïntegreerd leren buiten de schoolse context staat bij ons centraal. De verschillende aspecten van het leren worden in zekere zin vaak ‘afzonderlijk’ aangeleerd. In het dagelijks leven is het echter noodzakelijk om de verschillende deelaspecten bij elkaar te brengen en in een andere context toe te passen. Elke leerkracht tracht op klasniveau en indien mogelijk op schoolniveau werkvormen en uitstappen aan te bieden en projecten uit te werken waarbij de leerlingen aangemoedigd worden om de verworven kennis en vaardigheden samen met anderen toe te passen in andere (realiteitsgetrouwe) contexten. Het sluitstuk van het geïntegreerd leren komt tot uiting in de extramuros-activiteiten. Tweejaarlijks nemen de leerlingen van de tweede graad deel aan bos-, zee- of sportklassen. De leerlingen van de derde graad gaan tweejaarlijks op sneeuwklassen.

7. Levenslang leren

Vooreerst besteedt de school specifieke aandacht aan het kritisch leren omgaan van wat er aangereikt wordt. Een kritische ingesteldheid vraagt om beoordelingsstrategieën en -criteria, overleg en informatie. Vervolgens hecht de school veel belang aan het plannen, het realistisch inschatten van tijd, uitvoeringswijze en zelfevaluatie van het leren bij kinderen. Tot slot wordt kinderen geleerd om te reflecteren over het eigen handelen waarbij aandacht wordt besteed aan het zelffunctioneren van het kind : inzicht in de wijze waarop men met zichzelf, de anderen en de dingen omgaat.

8. Specifiek aandachtspunt : taal

Bij de aanvang van de kleuterschool staat het welbevinden van de kleuter centraal. Dit houdt in dat de communicatie met anderstalige kinderen geen hindernis mag vormen. De leerkracht stimuleert deze jonge kleuters tot het actief gebruiken van de Nederlandse taal. De kleuters mogen aanvankelijk hun moedertaal gebruiken om zich verstaanbaar te maken, maar krijgen altijd antwoord in het Nederlands. De juf grijpt enkel terug op een andere, voor het kind verstaanbare, taal als de taalbarrière het welbevinden van de peuter of kleuter in het gedrag brengt. Op het einde van de kleuterschool wordt er altijd Nederlands gesproken in de klas en op de speelplaats. Het schoolteam doet extra inspanningen om activiteiten / lessen te organiseren waar het gebruik van het Nederlands gestimuleerd wordt. Deze taalverrijking moet zowel voor Nederlandstaligen als voor anderstaligen een meerwaarde betekenen. Een sterke taaldifferentiatie is noodzakelijk. Om de nodige taalvaardigheid bij het kind te waarborgen is het noodzakelijk om zowel de kleuterklassen als de lagere school te volgen. Bij de ouders wordt er sterk op aangedrongen om aan de schoolpoort en in de school met het schoolteam, het kind en andere kinderen Nederlands te hanteren. Samen ‘taalinspanningen’ leveren leidt tot ‘taalsterke’ kinderen. Desalniettemin staan wij tegelijkertijd open voor de moedertaal van het kind en zijn ons ervan bewust dat een kind alleen een vreemde taal kan leren wanneer het zijn moedertaal ook beheerst. De moedertaal krijgt daarom een specifieke plaats in het schoolgebeuren door middel van speciale voorleesdagen, bewustwording van het belang van de “eigen” taal en het sensibiliseren van de ouders om thuis de moedertaal in de verf te zetten.

In een notendop:

  • Ons onderwijs is toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht achtergrond of afkomst.
  • Onze school is een weerspiegeling van onze samenleving: verscheidenheid & eigenwaarde.
  • Wij leren de kinderen positief samenleven en leren van en met elkaars talenten.
  • We beiden gelijke kansen door kansrijk, kwalitatief en gedifferentieerd onderwijs.
  • School is meer dan kennis alleen: attitudevorming en ontwikkeling van vaardigheden staan centraal.
  • Wij streven naar zelfstandige en zelf-denkende kinderen: kinderen die weten wie ze zijn.
  • Wij streven naar kinderen die in zichzelf en hun kunnen leren geloven.
  • Wij willen kinderen klaarstomen voor maatschappij.
  • Wij willen kinderen opvoeden tot wereldburgers.

Klik hier voor de volledige tekst.

Mogelijk gemaakt door WordPress.com.

Omhoog ↑